Privacy Statement

Privacyverklaring

Power Massage, gevestigd aan Prins Alexanderstraat 20, 6661 XJ te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met de persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens verantwoordelijke

Naam:                        Nicole Klazen
Adres:                        Prins Alexanderstraat 20
6661 XJ Elst (GLD)
Telefoonnummer:   06-24776652

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Power Massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
– Telefoonnummer (vast, mobiel)
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Power Massage verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de betaling af te handelen nadat een dienst is afgenomen.
– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienst uit te voeren.
– Om goederen en diensten te leveren die zijn afgenomen.
– Om te voldoen aan de eisen die de belasting dienst stelt aan de facturering van geleverde goederen en diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Power Massage neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor bezoekers van de website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina

Delen van persoonsgegevens met derden

Power Massage verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met landen buiten de EU.

Register voor verwerkingen

Power Flowers valt niet onder een overheidsorganisatie en heeft minder dan 250 medewerkers. Het opstellen en bijhouden van een register voor verwerkingen is om die reden niet nodig.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Power Massage plaatst zelf geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Omdat Power Massage geen cookies plaatst wordt er geen informatie over deze cookies en geen toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op de website van Power Massage worden cookies geplaatst door Google-Analytics.
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Met Google-Analytics is een verwerkersovereenkomst aangegaan. Google-Analytics verzameld geanonimiseerde gegevens omtrent het gebruik van onze website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Power Massage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Power Massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Power Massage verwijderd de gegevens van de consument:

  • de persoonsgegevens van de consument die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
  • de consument de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekt en er geen andere juridische basis voor de verwerking meer is;
  • de consument bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere juridische basis is om de gegevens te verwerken;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • het wissen van de gegevens nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen binnen de Europese Unie of de lidstaat.

Het wissen van uw gegevens vindt ‘zonder onredelijke vertraging’, oftewel zo snel mogelijk, plaats. Dit is uiterlijk een maand na het ontvangen verzoek. Iedere koppeling naar of kopie of reproductie van de persoonsgegevens van de consument worden gewist. Ook derde partijen worden indien nodig hierover ingelicht. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de beschikbare techniek, de uitvoeringskosten en redelijkheid van de maatregelen.


Recht om vergeten te worden:

 

Het recht om vergeten te worden geldt niet als de verwerking van de gegevens nodig is:

  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting binnen de EU of een lidstaat;
  • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
  • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
  • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Hier is dus expliciet een belangenafweging opgenomen tussen de vrijheid van meningsuiting/informatie enerzijds en het recht op gegevenswissing anderzijds (het recht om vergeten te worden) waar belanghebbenden (bijvoorbeeld consumenten) zich op kunnen beroepen. Het recht om vergeten te worden betreft dus geen absoluut recht.

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd

Power Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina. Power Massage heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Handelwijze bij mogelijke datalekken

De wet spreekt van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt.

Niet elk datalek moet aan de toezichthouder worden gemeld. De wet bepaalt dat ‘ernstige’ datalekken die binnen twee werkdagen bij de toezichthouder gemeld moeten worden. Een lek kan ernstig zijn als het een grote hoeveelheid data betreft (kwantitatief ernstig), maar ook als het om gevoelige gegevens gaat (kwalitatief ernstig). Een paar voorbeelden uit de tweede categorie: • inloggegevens; • financiële gegevens; • kopieën van identiteitsbewijzen; • school- of werkprestaties; • gegevens die betrekking hebben op levensovertuiging; • gegevens die betrekking hebben op gezondheid.

Indien het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor het privéleven van de personen van wie de gegevens gelekt zijn, melden we het lek binnen twee werkdagen aan de  toezichthouder en aan de personen waarvan de gegevens zijn gelekt. Dit zullen in de meeste gevallen klanten zijn. Ongunstige gevolgen zijn bijvoorbeeld: • identiteitsfraude; • discriminatie; • reputatieschade; • misbruik van inloggegevens.

Een datalek hoeft niet aan de getroffen personen gemeld te worden wanneer de gelekte persoonsgegevens onleesbaar zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de persoonsgegevens versleuteld zijn of wanneer u de gegevens op afstand kunt verwijderen van bijvoorbeeld een gestolen laptop.